tikt

tikt
1 tìkt prt. K, Rtr, NdŽ, ; H, R, R160, , N, L žr. 1 tik: 1. Reikia rašyti pagalba ir pašalpa su a, nėsa tikt tiedvi lyti tėra taisykliški K.Būg. Sviestą turguje pirkti galima tikt su taukų ženklais prš. Ir valgyt galima buvo tikt prie atvirų durų . Aklas tikt tegali nematyti TS1900,1. Dešimt ketvirčių sėklos tikt vieną ketvirtį neš CII10. Pardavė bobutė tikt vieną trūbą, oi vei, oi vei, tikt vieną trūbą LLDI208(Rs). Mes… tìkt su blogu skinkiu gaiviname širdis K.Donel. Tosios tampa šičion tikt trejopai minėtos prš. Jam pačios nereikia, tikt piningų ieško Žem. Pasiaugink, ir visą galėsi valgyti, ne tìkt auselytę Všv. Ką savo melu gausi, liežuvi zdrodlyvas? Tikt nopykantą žmonių o Dievo rūstybę PK90. Elkitės tikt vertai evangelijai Kristaus Bb1PvP1,27. Vieną žiemą tìkt esu ejęs į mokyklą Krt. Tìkt užvakar dar priėsdyt pamušiau bulių K.Donel. Taigi dabar tìkt šungrybiai dar mums pasiliko K.Donel. Ilgai viešėjęs, dabar tikt teišėjo Žem. ^ Tikt sielos bei bėdos man ant svieto pereina B. Tikt kartą nušusi B472. Tikt tu kartą prilipsi (įkliūsi) B472. Tikt kartas nemeluos B472. Kad pri bliūdo – petys į petį, kad pri darbo – tikt pilvas ir akys S.Dauk. 2. Ir kiekviens atlikt, kas reik, tìkt bėga, tìkt bėga K.Donel. Kaip tik ji įkišo, tai vienas da pusgyvis žmogžudys jai tikt čiupt už kojos ir laiko BsPIII6. O dabar akis išsproginę tìkt veiza, jei žmogus įejo Žr. Toj tarnaitė tikt apsisuko ir nei nesijuto, kaip išbėgo per duris BsPIII300. Su pūčka tikt muša, tikt muša SchG338. Taigi dabar žiūrėkit tìkt, kas mums pasidarė! K.Donel. Žemė prieš saulę tikt menka KBI24. Vienas kūdikis tėvui tìkt vis mielesnis už kitą KII28. ║ Kalbėjo nes, kad tikt galėčia dasilytėt rūbą Jo, pasveikčia Ch1Mr5,28. Mes nieko neturim, kaip tikt penkis duonos kepalus ir dvi žuvi NTMt14,17. Kai tikt bernas pamatė, kad pas jį slogutė įlindo, tai jis tuojau pleiškeliu ėmė aną skylutę ir užkalė LTsIV494. Ir radęs brangią perlą nuėjo, ir pardavęs vislab, ką tikt turėjo, nusipirko tą Bb1Mt13,46. Par visus metus viernai tarnavo ir, ką tikt ponas uždavė, viską nudirbo LTR. O man vis viensmiers, kad tìkt mėsos prisivalgau K.Donel. Eičio jau ir už seno, kad nebūtų tìkt našlys S.Dauk. Šypsos, rods, o tìkt mūsų šauną garbina duoną K.Donel. ^ Noris nė vyžos nevertas, bet tikt gaspadorius S.Dauk. ║ Tìkt dyvai žiūrėt, kaip moters dilina stungius K.Donel.(būrų) darbai bei būriškos budavonės tìkt bjauru kalbėt esą bei gėda žiūrėti K.Donel.
◊ tìkt ką; ką̃ tikt visiškai neseniai: Idant kūdikiai jų, ką tikt užgimę į upę mesti būtų S.Stan. Tikt ką buvo išėjęs N.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • tikt ką — adv. ką tik, visai neseniai: Tikt ką buvo išėję N …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tikt — 2 tìkt conj. KŽ 1. žr. 2 tik 1: [Būras] su protu daugsyk apgauna didelį poną, tìkt nedrįsta bėdžius vis, kaip reik, pasakyti K.Donel. Tìkt anie bėdavojas, kaip tų šiaudų bereiks gauti Šts. Ir išejo brolelis, išsinešė kardelį, o ir iškirto… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tikt — 3 tìkt interj. 1. topt: Tìkt man galvon, kad kaminas neuždarytas! Kpč. 2. apie staigų, netikėtą veiksmą: Grybus valgom, kad tìkt ir kunigas Vlk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ką tikt — prt. žr. ką tik 1: Idant kūdikiai jų, ką tikt užgimę, į upę mesti būtų S.Stan …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ticked — /tikt/, adj. Slang. angry; miffed. [1935 40; TICK1 + ED2] * * * …   Universalium

  • vyža — vyžà sf. (2) KBII82, KII104,142, KGr179, K, K.Būg, Š, Rtr, BŽ266, RŽ, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ, (4) K, J.Jabl, NdŽ, KŽ, vyža (1) K.Būg, NdŽ, KŽ, DŽ1, (3) NdŽ, KŽ, Slnt; Lex66, SD124, R, R274, MŽ367, Sut, N, RtŽ, Amb, KlvK96, L, LL74,170 1. ppr. pl. iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • per — 1 per̃ praep. su acc. (tarmėse su instr., dat. ir nom.), par̃ (dial.) I. erdvės santykiams reikšti. 1. R106 nurodant, kad daiktų išsidėstymas ar judėjimo linija eina kokiu nors plotu, paviršiumi: Tai toks miškas traukęsis per Lietuvos žemę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vienas — 3 vienas, à adj. (3) 1. R16, MŽ20, D.Pošk, NdŽ vienintelis, išsiskiriantis iš kitų: Nėr išsipirkimo nuo mirtelės – vienà teisybė pasauly: laikas atėjo, i miršti Mžš. Visgi ta vienà motina, daugiau nebus, reikia prižiūrėt Trgn. Gal i pats buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • viernas — ×viẽrnas, à (sl.) adj. (4) KBII114, KI538, KGr223, BS152, K, Cp, LB347, NdŽ, KŽ 1. Lex89, Q220,520, H, H212, R, R174,355, MŽ, MŽ231,475, MKr28, AA, N, M, Š kuriuo galima kliautis, pasitikėti, kuris ištikimas, patikimas, atsidavęs: Joji žmona… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • širdis — širdìs sf. (3) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ; gen. sing. ès KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, PIš, Ktk, Rš), GrvT17; nom. pl. šìrdes KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, Plš, Ktk, Rš), LKKXI175(Zt); gen. pl. širdų̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”